Καταστατικό του Συλλόγου

| Saturday, 20 February 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

Άρθρο 1 (Ίδρυση)

Ιδρύεται πολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία « ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

Άρθρο 2 (Έδρα)

Ο Σύλλογος έχει έδρα του την πόλη της Λιβαδειάς στο Νομό Βοιωτίας.

Άρθρο 3 (Σκοπός)

1. Ανάληψη δραστηριοτήτων για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης στο έργο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας και την εξασφάλιση της πληρέστερης δυνατής ικανοποίησης των επιστημονικών, πνευματικών, μορφωτικών, εκπολιτιστικών αναγκών του βοιωτικού λαού μέσα από τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης.

2. Συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, Διοίκηση, Διεύθυνση και Προσωπικό της Βιβλιοθήκης και συμβολή στην εξεύρεση τρόπων ορθότερης αντιμετώπισης λειτουργικών γενικά αναγκών.

3. Η συμβολή στον εκσυγχρονισμό της Βιβλιοθήκης με τη δημιουργία νέων τμημάτων, εισαγωγή νέας τεχνολογίας, νέων μεθόδων εργασίας κλπ.

4. Η διοργάνωση μορφωτικών εκδρομών, παντός τύπου εκδηλώσεων (συναντήσεις με συγγραφείς, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκδηλώσεις λόγου κ.λ.π).

5. Η διάδοση του βιβλίου και γενικά ο,τιδήποτε προωθεί το πολιτιστικό επίπεδο του λαού.

6. Η διαφύλαξη του λαϊκού πολιτισμού.

7. Η συνεργασία κι επικοινωνία με άλλα σωματεία, νομικά πρόσωπα και οργανώσεις γενικά που έχουν παρεμφερείς σκοπούς και η ανάληψη δραστηριότητας για την προώθηση και επιτυχία των κοινών σκοπών.

8. Η προβολή του έργου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας.

Άρθρο 4 (Πόροι)

Πόροι του Συλλόγου είναι:

1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, που καθορίζεται από το Δ.Σ.

2. Οι τακτικές συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών. Το ύψος τους καθορίζεται από το Δ.Σ.

3. Δωρεές-επιχορηγήσεις, η αποδοχή των οποίων γίνεται κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ.

4. Κάθε έσοδο που πραγματοποιείται από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου (κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις, συναντήσεις με συγγραφείς εκδηλώσεις λόγου κ.λ.π).

Άρθρο 5 (Μέλη Συλλόγου)

1. Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αρωγά.

2. Τακτικό μέλος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε που έχει συμπληρώσει το18ο έτος ηλικίας του. Η ιδιότητα οργάνων της Βιβλιοθήκης (π.χ μέλη εφορευτικού συμβουλίου) ή υπαλλήλων δεν αποκλείει το δικαίωμα για συμμετοχή τους στο σύλλογο ως τακτικών μελών.

3. Επίτιμο μέλος είναι εκείνο που πρόσφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύλλογο και ανακηρύσσεται με απόφαση της Γ.Σ. μετά πρόταση του Δ.Σ.

4. Αρωγό μέλος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε επιθυμεί να βοηθήσει το σύλλογο γενικά στο έργο του, χωρίς την ιδιότητα του τακτικού μέλους. Τα αρωγά μέλη εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου τούτου και επιθυμούν, γίνονται τακτικά χωρίς άλλη διαδικασία.

5. Για να γραφεί κάποιος τακτικό μέλος του συλλόγου πρέπει να υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Δ.Σ. με την οποία να ζητάει την εγγραφή του στο μητρώο των μελών και να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και θα συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. συγχρόνως δε να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής.

6. Για να γραφτεί κάποιος αρωγό μέλος του συλλόγου ακολουθείται η προηγούμενη διαδικασία, χωρίς να καταβάλει δικαίωμα εγγραφής.

Άρθρο 6 (Δικαιώματα Μελών)

1. Τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γ.Σ. και να εκφράζουν, διατυπώνουν και αναπτύσσουν σ’ αυτές, απόψεις και προτάσεις τους, πάνω σε θέματα που αφορούν το σύλλογο. Να εκλέγουν τα όργανα του Συλλόγου και να εκλέγονται σ’ αυτά. Να αποχωρούν από το σύλλογο όποτε θέλουν με έγγραφη δήλωσή τους. Προϋπόθεση της άσκησης των δικαιωμάτων του τακτικού μέλους, είναι η κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το σύλλογο. Ειδικά πρέπει να είναι ταμειακά εντάξει.

2. Τα αρωγά μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γ.Σ. και να διατυπώνουν σ' αυτές τις απόψεις τους σε θέματα που αφορούν το σύλλογο, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν να εκλέγουν τα όργανα του Συλλόγου και να εκλέγονται σ' αυτά.

3. Τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γ.Σ. και να διατυπώνουν σ' αυτές τις απόψεις τους σε θέματα που αφορούν το σύλλογο, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν να εκλέγουν τα όργανα του Συλλόγου και να εκλέγονται σ' αυτά.

Άρθρο 7 (Υποχρεώσεις Μελών)

1. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται:

Να καταβάλουν την τακτική συνδρομή τους και τυχόν έκτακτες εισφορές που αποφασίζει η Γ.Σ. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου.

Να μην ενεργούν μεμονωμένα προς τις Αρχές για την υποστήριξη των σκοπών του Συλλόγου.

2. Τα αρωγά μέλη έχουν τις ίδιες με τα τακτικά μέλη υποχρεώσεις. Η πληρωμή συνδρομής ή έκτακτης εισφοράς είναι προαιρετική.

3. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεώνονται να καταβάλουν συνδρομές ή άλλες έκτακτες εισφορές.

Άρθρο 8 (Διαγραφή Μελών )

1. Ένα μέλος του Συλλόγου διαγράφεται:

1.  Ύστερα από δική του αίτηση στο Δ.Σ.

2.  Εάν από πρόθεση και αποδεδειγμένα ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή δεν πειθαρχεί στις διατάξεις του καταστατικού και στις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου.

3.  Εάν δεν είναι ταμειακά εντάξει και συνεπείς στις υποχρεώσεις του προς το σύλλογο.

2. Η διαγραφή γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Το διαγραφόμενο μέλος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική τακτική ή έκτακτη Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά με πλειοψηφία του μισού συν ένα των παρόντων μελών.

Άρθρο 9 (Όργανα του Συλλόγου)

Τα όργανα του Συλλόγου είναι:

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Άρθρο 10 (Γενική Συνέλευση)

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Ιδιαίτερα ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα. Εγκρίνει τον διοικητικό απολογισμό του Συλλόγου. Αποφασίζει για απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση της Ελεγκτικής επιτροπής. Αποφασίζει οριστικά για διαγραφή των μελών. Αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφασή της την ανάκληση μέλους του Δ.Σ. για παράβαση καθήκοντος καθώς και ανάκληση όλου του Δ.Σ.

2. Αποφασίζει κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό. Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.

3. Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται μέσα στο μήνα Φεβρουάριο από το Δ.Σ. Προκηρύσσεται 20 τουλάχιστον μέρες πριν τη διεξαγωγή της, με θέματα τουλάχιστον τα εξής: Έγκριση απολογισμού. Απαλλαγή ή όχι από ευθύνες Δ.Σ. και Ε.Ε.

4. Τα θέματα της Γ.Σ. καθορίζει το Δ.Σ. Η Γ.Σ. έχει δικαίωμα να συζητήσει θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, όταν το ζητήσουν το ένα τέταρτο των παρόντων μελών.

5. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται οποτεδήποτε εφ' όσον ζητηθεί: Από 3 τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Με κοινή αίτηση του ενός πέμπτου των ταμειακά εντάξει μελών.

6. Έκτακτη Γ.Σ. προκηρύσσεται πριν 10 τουλάχιστον μέρες με θέματα που ορίζονται στην προκήρυξη, σύμφωνα με πρόταση εκείνων που την προκάλεσαν, και μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την αίτηση σύγκλισης.

7. Οι Γ.Σ. θεωρούνται σε απαρτία με την παρουσία του μισού συν ένα των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και με την προϋπόθεση, ότι έχουν εγγραφεί πριν τρεις τουλάχιστον μήνες.

8. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από επτά ημέρες στον ίδιο τόπο, ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς πρόσκληση. Θεωρείται σε απαρτία με όσα τακτικά μέλη είναι παρόντα, εντάξει ταμειακά.

9. Η ανακοίνωση για σύγκληση της Γ.Σ. δημοσιεύεται τουλάχιστον σε δυο τοπικές εφημερίδες, δυο συνεχείς μέρες και περιλαμβάνει τον τόπο και χρόνο και την ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 11 (διαδικασία Γ.Σ.)

Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας, από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την ανάκληση όλου του Δ.Σ., τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται να είναι παρόντες το ½ από τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει και με πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναλαμβάνεται.

Άρθρο 12 (Eκλογές)

1. Η Γ.Σ. εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. στην ίδια συνέλευση.

2. Για την διενέργεια της εκλογής ορίζεται 3μελής εφορευτική επιτροπή από μη υποψήφια μέλη.

3. Στο τέλος της εκλογής συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

1.  Οι ψηφοφορίες εκλογών γενικά, ανάκλησης μελών του Δ.Σ., τροποποίησης καταστατικού και διάλυσης του Συλλόγου, είναι μυστικές.

Άρθρο 13 (Ελεγκτική Επιτροπή)

1. Η Ε.Ε. είναι 3μελής και εκλέγεται για 3 χρόνια. Ο πρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της.

2. Το έργο της Ε.Ε. είναι ο διαχειριστικός έλεγχος των πράξεων του Δ.Σ.

3. Η Ε.Ε. με έκθεση της στην πρώτη ετήσια Γ.Σ. παρουσιάζει τα ελεγκτικά πορίσματά της του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 14 (Διοικητικό Συμβούλιο)

1. Ο σύλλογος διοικείται από 5μελές Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. και αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και ένα (1) Μέλος.

2. Η θητεία του Δ.Σ. είναι 2ετής. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. εντός 7 ημερών συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων.

3.Σε περίπτωση παραιτήσεως ή οριστικής αδυναμίας μέλους του Δ.Σ η αναπλήρωσή του γίνεται από τα εκλεγμένα επιλαχόντα μέλη.

3. Στο Δ.Σ. μπορεί να μετέχει ως μέλος, οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της περίπτωσης β της παραγρ.2 του άρθρου 5 (δηλ. είτε μέλος εφορευτικού συμβουλίου είτε υπάλληλος). Δεν μπορεί,  όμως,  ως πρόεδρος ή γραμματέας του.

4. Το Δ.Σ., συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα τακτικά ή έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον 3 μέλη του.

5. Απαρτία θεωρείται με την παρουσία 3 τουλάχιστον μελών.

 

Άρθρο 15 (Καθήκοντα Προέδρου)

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις με αρχές, νομικά πρόσωπα γενικά και ιδιώτες. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, προεδρεύει σ’ αυτές και διευθύνει τις συζητήσεις, εισηγείται τα θέματα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Υπογράφει με τον γραμματέα τα πρακτικά και κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου, επιμελείται δε της εφαρμογής του καταστατικού και των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει  ο αντιπρόεδρος.

Άρθρο 16 (Καθήκοντα Γραμματέα)

Ο Γραμματέας τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, το αρχείο του Συλλόγου, μητρώο μελών, τα οποία θα  φυλάσσονται στα γραφεία του Συλλόγου που βρίσκονται στο κτίριο την Δ.Κ.Β Λιβαδειάς, συντάσσει τα πρακτικά και διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου. Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και κρατάει τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ένα από τα άλλα μέλη του Δ.Σ που υποδεικνύεται εγγράφως από αυτόν.

Άρθρο 17 (Kαθήκοντα Ταμία)

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου και όλα τα σχετικά με τη χρηματική διαχείριση έγγραφα και αποδείξεις. Εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης και διπλότυπα εντάλματα πληρωμών που τα υπογράφει με τον Πρόεδρο. Συντάσσει την οικονομική λογοδοσία κατά μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και την υποβάλει για έγκριση στο Δ.Σ. Υποχρεούται να καταθέτει τα χρήματα του Συλλόγου σε τράπεζα εκτός από ποσό που θα αποφασίζει το Δ.Σ. το οποίο θα κρατεί για τρέχουσες ανάγκες. Κάθε ανάληψη χρημάτων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. ή με τραπεζική επιταγή που υπογράφουν ο πρόεδρος και ο ταμίας. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ένα από τα άλλα μέλη του Δ.Σ που υποδεικνύεται εγγράφως από αυτόν

                                               Άρθρο 18 (Διάλυση)

1. Ο Σύλλογος διαλύεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ. με την παρουσία των τριών τετάρτων των ταμειακώς εντάξει μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

2. Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία του Συλλόγου μεταβιβάζεται ολόκληρη στη βιβλιοθήκη Λιβαδειάς.

                                                Άρθρο 19 (Τελικές Διατάξεις)

1.  Ο Σύλλογος φέρει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία στο κέντρο παρουσιάζει ανοικτό βιβλίο  και περιμετρικά τις λέξεις «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» και το έτος ίδρυσης.

2.  Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, καθορίζεται από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ., πάντοτε με το πνεύμα του καταστατικού τούτου, τις οικίες διατάξεις των Νόμων περί σωματείων και του Αστικού Κώδικα.

                                                 Άρθρο 20

Το καταστατικό αυτό, το οποίο αποτελείται από 20 άρθρα, συζητήθηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του, από τα παρόντα μέλη και ψηφίστηκε ομόφωνα, σήμερα την 1η Ιουνίου               2009, ημέρα Δευτέρα    και ώρα 20.30 μ.μ  στη Λιβαδειά, και θα ισχύσει μετά την έγκριση του από το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς και την καταχώρησή του στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου τούτου.

                                                                                            Λιβαδειά, 1 Ιουνίου 2009

0 σχόλια: